1 | 2 | 3 | 4 | 5

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding

Aanmelding kan geschieden door gebruikmaking van het ondertekende aanmeldingsformulier van Computraining, door middel van een ondertekende offerte of een aanmelding via www.computraining.nl. U verklaart dat u bekend bent en akkoord gaat met alle cursusgegevens en voorwaarden van ons instituut. U verbindt zich voor de gehele cursus(sen) en u verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld.

2. Annulering door Computraining

Computraining behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname (bij klassikale cursussen: minimaal 3, maximaal 8 cursisten), ziekte van de docent of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Bij volledige annulering vanuit Computraining vervalt de betalingsplicht en ontvangt u binnen 2 weken het cursusgeld retour.

3. Annulering door de cursist

Annulering van de aanvraag 2 weken voor aanvang van de cursus is kosteloos. Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang zal 50% van de cursusprijs in rekening worden gebracht. Bij annulering van de aanvraag binnen een week voor aanvang wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij verhindering van de totale cursus is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij het niet verschijnen op een cursus zijn volledige cursuskosten verschuldigd. Bij het tussentijds annuleren van een meerdaagse cursus wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht. Teveel betaalde bedragen worden binnen 2 weken gerestitueerd.

4. Cursusgeld

Het cursusgeld moet voor de eerste les in zijn geheel zijn voldaan. Bij bedrijven geldt dat het cursusgeld uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald moet zijn, behalve wanneer een andere termijn op de factuur staat aangegeven.

5. Wanbetaling

Bij wanbetaling worden alle kosten die door Computraining moeten worden gemaakt om het verschuldigde cursusgeld te innen, verhaald op de nalatige cursist of opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

Computraining stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de cursus uren zoekgeraakte eigendommen. Computraining is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van Cliënt of misbruik van gegevens van Cliënt, die Cliënt of medewerkers van Cliënt op de computers van Computraining hebben achtergelaten. Computraining is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de opdrachtgever. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Computraining.

7. Certificaten

Computraining leidt cursisten op voor eigen certificaten / examens of anders vermeld bij specifieke cursussen. Dit certificaat wordt éénmalig aan de cursist verstrekt.

8. Onvoorziene omstandigheden abonnement

In geval van vakantie of langdurige ziekte tijdens de lopende maand kan per les betaald worden. Het lesgeld voor een les van 1,5 uur bedraagt dan € 15,-. Dit kan na persoonlijk accoord van de cursusleider.

9. Abonnement

De trainingstijden voor de abonnementen zijn hoofdzakelijk ’s morgens en ’s middags.
Abonnees krijgen gecombineerde cursussen naar wens, omdat deze combinaties veel tijd nodig hebben is er deze mogelijkheid gecreëerd. Indien er een training wordt overgeslagen kan deze niet meer ingehaald worden.

10. Afzeggingen en/of verhindering

Indien niet tenminste 24 uur voor aanvang van een les afgezegd wordt, dient deze les gewoon betaald te worden.

11. Copyright

Het lesmateriaal wordt aan de cursist meegegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet door de cursist of door derden worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist. Dit geldt ook voor de meegeleverde bestanden.

12. Persoonsgegevens

Computraining zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Computraining neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Zie privacybeleid Computraining

13. Links

De site van Computraining kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Computraining geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

U kunt altijd aan Computraining vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Computraining vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Computraining zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Computraining hiervan op de hoogte stellen.

Wilt u meer weten over Computraining computercursussen?